sex hikaye

A Magyar Mozgókép Közalapítvány Játékfilmes Szakkollégium pályázata

2001. április 2. - Pataki András
A Magyar Mozgókép Közalapítvány Játékfilmes Szakkollégiuma
PÁLYÁZATOT
hirdet a 2001. évre magyar játékfilmek gyártására.

Pályázni lehet: egészestés magyar játékfilmek tervével. (A film hossza minimum 70 perc)

A pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalókat a Magyar Mozgókép Közalapítvány Játékfilmes Szakkollégiumának döntési alapelvei és működési irányelvei tartalmazzák.

Pályázni csak a Magyar Mozgókép Közalapítvány által kiadott adatlappal lehet.

Az adatlapok, a költségvetés tervezéséhez szükséges floppy, - amely kizárólag a szerződéskötés egyik fontos dokumentációja - valamint a kuratórium döntési alapelvei és működési irányelvei a Magyar Mozgókép Közalapítvány Titkárságán /1068 Budapest, Városligeti fasor 38. II. 43./ igényelhetők, illetve lehívhatók az Internetről: www.mma.hu

A pályázat beadásának időpontjában csak limit költségvetést kérünk.

Egy pályázati időszakban egy producer/gyártó maximum 5, egy rendező maximum 2 filmtervvel jelentkezhet.

Pályázhat: - rendező és producer együtt, vagy
- producer egyedül.A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE


A Magyar Mozgókép Közalapítvány Játékfilmes Szakkollégiumának pályázatai:

Tisztelt Pályázó !

Az előző évek gyakorlatától eltérően 2001. évben későbbi időpontban jelentetjük meg pályázatainkat.
Ennek okai:
1. 2000. októbertől – 2001. február végéig nem dőltek el alapvető filmszakmai kérdések, melyek egytől egyig jelentősen érintik a játékfilmek finanszírozását. (Filmközpont, filmtörvény, 3 milliárd felosztható összeg játékfilm gyártásra).
2. A két éves költségvetés elfogadása után, az NKÖM a Magyar Mozgókép Közalapítvány részére az előző évekhez hasonlóan ismételten 1,1 milliárd összeget biztosít a teljes filmszakma finanszírozására. Ezen összegből az MMK Kuratóriuma az éves keretösszeg felosztása alapján, játékfilmgyártásra a 2001. évben felosztható keretösszeg - 400 millió forint.
A Játékfilmes Szakkollégium igyekezett olyan pályázati típusokat megfogalmazni, hogy az immáron sokadszor említett nominál és reálérték folyamatos csökkenése ellenére ezen alacsony összegből lehetőség nyíljon a játékfilmgyártás folyamatosságának életben tartására.
- Reméljük, hogy más hazai állami finanszírozók is rövid időn belül játékfilmgyártásra kiírják pályázataikat.

Az MMK Játékfilmes Szakkollégiuma pályázatokat hirdet 2001. évre magyar játékfilmek (minimum 70 perc műsorhossz) gyártására:


"A" tip. pályázat
Gyártási pályázat, melyben pályázni lehet olyan kidolgozott forgatókönyvekkel, melyeknél a gyártási előkészítő munkálatok megtörténtek, és a nettó költségvetés – közelítőleg - 70 %-val szerződésekkel bizonyíthatóan a producer rendelkezik.
További feltétel, hogy az alkotó és a producer szerződésben vállalja, hogy az elnyert támogatási összeggel 2001. december 31-ig a produkciót elkészítik és azt a jövő évi filmszemlén bemutatják.
Az elnyerhető támogatási összeg a működési irányelvekben foglaltak értelmében maximum 50 millió Ft, mely összegbe beszámít az MMK-tól korábban elnyert támogatás volumene.

"B" tip. pályázat

Gyártási pályázat, melyre jelentkezni lehet olyan kidolgozott forgatókönyvvel, amelynél a producer az MMK-tól még támogatást nem kapott, ugyanakkor rendelkezik más hazai finanszírozó (ORTT, NKÖM, MTFA, NKA illetőleg valamely közszolgálati, vagy kereskedelmi televízió) – befektető, szponzor, illetőleg külföldi koprodukciós partner által meghozott dokumentálható döntéssel, vagy szerződésben rögzített hozzájárulásával.

A fenti két gyártási pályázaton a 35 mm-es végtermékre tervezett produkciók a Kuratórium lehetőségeihez mérten prioritást élveznek.


"C" tip. pályázat

Projectfejlesztési pályázat, melyre olyan forgatókönyvvel lehet jelentkezni, melyet a pályázó dramaturgiai és megfilmesítési szempont szerint felelősséggel megvizsgált.
A Kuratórium az arra érdemes pályázatok későbbiekben történő támogatásáról feltételekhez kötött szándéklevelet bocsát ki.
Ezen új típusú pályázati rendszerünkkel hathatós segítséget kívánunk nyújtani a producernek és az alkotó részére a minél kimunkáltabb és szervezettebb projectek előkészítésére, melyekkel a pályázók már sikeresebben léphetnek fel az egyéb források megszervezése érdekében.
A projectfejlesztésre elnyerhető támogatás maximum 3 millió Ft (visszatérítendő támogatás formájában)
Kivételes, különleges esetekben a Szakkollégium lehetőséget biztosít az olyan alacsony költségvetésű játékfilmekre (low badget), ahol az MMK támogatásával a film a 2002. évi Filmszemlére elkészülhet.


PÁLYÁZATOKRA A BEADÁSI HATÁRIDő:

2001. május 3.


DÖNTÉS: a beérkezett forgatókönyvek darabszámától függőn minimum 6 hét.

A pályázatokról a kidolgozott forgatókönyvek, finanszírozás, gyártásszervezés, dokumentációk alapján, a megvalósulási lehetőséget figyelembe véve a Szakkollégium egyszerű szótöbbséggel dönt. A Szakkollégium fenntartja annak lehetőségét, hogy amennyiben döntéséhez szükséges, a döntés előtt személyesen találkozik a filmterv előállítóival. (producer, rendező)

A benyújtott pályázatokban nyilatkozni kell, hogy a pályázó a Magyar Mozgókép Közalapítvány mely más Szakkollégiumához fordult még támogatási igénnyel, illetve, hogy a filmtervvel - jelen formában, vagy más címen, előző változatban - pályázott-e már, és jelenleg nyújtott-e be másik pályázatot is a Játékfilmes Szakkollégiumhoz.

A Játékfilmes Szakkollégium döntéséről írásban értesíti az érdekelteket. Az írásbeli értesítésig a döntésről a pályázók felvilágosítást nem kaphatnak.

Kérjük a pályázókat, hogy döntés előtt tekintsenek el a Szakkollégium tagjainak bármiféle befolyásolásától. E szabály megszegése a pályázót hátrányos helyzetbe hozza. A Szakkollégiumban folyt vitákról, szavazásokról sem a Szakkollégium tagjai, sem a titkárság munkatársai nem adhatnak információt.

A pályázaton elnyert pénzek folyósítása minden esetben a Közalapítvánnyal kötött szerződés alapján történik.


AZ MMK JÁTÉKFILMES SZAKKOLLÉGIUMÁNAK DÖNTÉSI ALAPELVEI ÉS MűKÖDÉSIIRÁNYELVEI

2001.

1. CÉLOK

a) Nyilvánosság számára magyar játékfilmek gyártása, az alkotók (szerzők) által választott bármely műfajban.

b) Az európai országok kulturális sokszínűségének védelme érdekében, támogatni a magyar játékfilmgyártás részvételét az Európa Tanács tagállamainak közös koprodukcióiban.

c) A magyar filmszakma jelene és jövője érdekében létrehozni az állami finanszírozók közötti folyamatos kommunikációt, az egységes pályázati feltételek, elszámoltatás, ellenőrzés rendszerét.

2. ALAPELVEK

A Kuratórium a benyújtott pályázatokat azok készenléti formájában az írásbeliség alapján bírálja el, véleményét döntésében juttatja kifejezésre, és nem működik dramaturgiai műhelyként.
Az elosztható pénz még az érdemleges igényeket tekintve is fölöttébb kevés, de a Szakkollégium amellett, hogy felelős döntéseivel indulási esélyt biztosít a kiválasztott alkotóknak, elő kívánja segíteni a pályázatok és ezzel a forgatókönyvek színvonalának emelését is.
A Szakkollégium úgy ítéli meg, hogy a források bővülése mellett a mozgókép szakma fejlődésében nagy jelentősége van a produceri gondolkodásmód elterjedésének, és a piaci körülmények között formálódó gyártó műhelyek alakulásának és fejlődésének. Írók, rendezők és gyártó producerek együttműködésével el kell érni, hogy a filmtervek, az ötletek, a szinopszisok - végső fokon a forgatókönyvek formálódása az ezért kockázatot vállaló produceri műhelyekben történjék.

2.1. A pályázóval kapcsolatos alapelvek

a) A pályázó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet. (Kft, Kht, Rt, Alapítvány)
Amennyiben a pályázó gazdálkodó szervezet, úgy tagjai közt a magyar személyeknek 50 %-ot meghaladó tulajdonhányaddal. illetve a legfőbb döntéshozó szervében 50 %-ot meghaladó szervezeti aránnyal kell rendelkezniük.

b) A pályázat elbírálásánál a filmterv színvonala, a szerzők (alkotó), megvalósítók (gyártó-producer) felkészültsége, megbízhatósága a meghatározó. Ha a szerzők, - a megvalósítók (producer-gyártó), személyében változás történik, - akkor az MMK titkárság, (finanszírozás) előzetes engedélye szükséges. A forgatókönyv lényeges eltérésénél új pályázat, új Szakkollégiumi döntés szükséges.
A szerzők és a produceri iroda külön megállapodásban rögzítiaz együttműködésfeltételeit. A megállapodást mellékelik a pályázati dokumentációhoz.c) a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Közalapítvány előírásait , továbbá a magyar jogszabályokat betartja.

2.2 A filmtervekkel kapcsolatos alapelvek

a) Az MMK nem kívánja korlátozni a filmkészítőket a téma, ill. a helyszín megválasztásában, de előnyben részesíti azokat a művészi értékű filmterveket, amelyek témaválasztásukban kifejezetten a magyar társadalom és a régió helyzetét, problémáit reprezentálják.

b) Nem kapnak támogatást a pornográfia, rasszizmus, vagy az erőszak kultuszát hirdető
témák.

c) A gyártónak két azonos színvonalú szolgáltatás esetén előnyben kell részesítenie a hazai művészeket, szakembereket és termékeket.

d) Magyar és más országok között létrejött kormányközi megállapodásokon, valamint európai többoldalú egyezményeken alapuló koprodukciókat - ezen megállapodásokban foglaltak ismerete, illetve közalapítványi ellenjegyzése esetén - a közalapítvány
magyar produkciónak ismeri el, és ezáltal a filmtervet a tisztán magyar produkciókkal azonos jogok illetik meg.

e) MMK támogatásra elsősorban mozi bemutatásra szánt, normál hosszúságú, fikciós játékfilmek pályázhatnak. Előnyben részesül az a produkció, melynek magyarországi bemutatása biztosított.


3. SZERZőI JOGOK

A Közalapítvány támogatásával készült produkciók vagyoni jellegű szerzői jogainakátruházása esetén a magyar nyelvű verzió és a Magyarországra érvényes jog elidegenítése nem magyar személyek ill. szervezetek javára csak az MMK hozzájárulásával történhet. A forgalmazás, terjesztés jogával a jogszabályok keretei között a megvalósító szabadon rendelkezhet.

3.1. A film bemutatásához kapcsolódó alapelvek

a) A megvalósítónak rendelkeznie kell mindazon jogokkal, amelyek a film magyarországi gyártásához - és széleskörű felhasználásához, de legalább magyarországi bemutatáshoz szükségesek.

b) Az MMK előnyben részesíti azokat a produkciókat, amelyek magyarországi bemutatását aláírt szerződés garantálja.

c) Az előzetesen megkötött forgalmazási szerződésekből származó bevételeket elsősorban promóciós költségként be kell építeni a produkció költségvetésébe. Törekedni kell arra, hogy az előzetesen lekötött forgalmazási jog arányban álljon a beszállás mértékével, valamint arra is, hogy az elővásárlásra fordított összeg a film gyártásához feltétlen szükséges nagyságrendű legyen.

d) Az MMK előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik filmtervük kialakítása során - a forgalmazó szervezetekkel konzultálva - kidolgozzák és a pályázathoz csatolják a film megcélzott közönségére, hordozóeszközeire /média/ és lehetséges piacára vonatkozó marketing-stratégiát.

e) A támogatott filmek gyártásához kapcsolódó PR tevékenység, - az elkészült alkotások forgalmazása, terjesztése során, - megfelelő módon – utalni kell arra, hogy a film / elektronika az NKÖM és az MMK támogatásával, közreműködésével készült.

f) Az MMK támogatásával készült filmek esetén a gyártónak térítésmentesen lehetővé kell tennie a produkció külföldi filmfesztiválon történő bemutatását, valamint kötelezettséget kell vállalnia a magyar filmszemléken történő bemutatására.
Koprodukciós filmek esetén, a fesztiválokon történő nevezés feltételeit a koprodukciós szerződésben kell rögzíteni. A Szakkollégium előnyben részesíti azokat a produkciókat, amelyek a részvételi arányuk alapján, magyar filmként szerepelhetnek a fesztiválokon.

Meghatározások a Szerzői törvény alapján:

Szerző: író, rendező, zeneszerző
Alkotó: író, rendező, operatőr, díszlettervező, koreográfus, vágó, hangmérnök
Előállító: producer, - aki a film vagyoni jogaival rendelkezik, akivel az alkotók, szerzők, támogatók szerződést kötnek.
Az előállító felelős a produkció megvalósulásáért, és nyilvános bemutattatásáért!
Gyártó: a filmet legyártó gyártásvezető, vagy cég. Ez lehet alvállalkozó, vagy maga az előállító is.


A TÁMOGATÁSOK TÍPUSAI

Kérjük a pályázókat, hogy a korábbiakban részletezett pályázat típusát pályázati anyagának elején megjelölni szíveskedjen.

A támogatások típusai: "A" és "B" gyártási támogatás (vissza nem térítendő támogatás) .
Az elnyerhető támogatási összeg: max. 50 mFt.

A támogatások típusai: "C" project fejlesztésre előkészítési támogatás (visszatérítendő támogatás, mindaddig míg a teljes finanszírozási háttér nincs dokumentálhatóan biztosítva).
Az elnyerhető támogatási összeg: max. 3 mFt.

A Játékfilmes Szakkollégium a gyártási támogatások döntéseinél a flexibilitás elveit figyelembe véve az alább felsoroltaknak megfelelően dönt:
-A megvalósításra konkrét összeget ad.
-A megvalósítást támogatja, – konkrét összeg megjelölése nélkül – szándéknyilatkozatot ad. A finanszírozási bizonyítékok ellenőrzése után dönt a konkrét összegről.


A Szakkollégium különös figyelmet fordít az első játékfilmes (min.: 70 perc) alkotók munkáira.

A támogatandó filmtervek kiválasztásánál az MMK előnyben részesíti azokat, amelyekben a támogatási igény összességében nem haladja meg a film költségvetésének 50 %-át, illetve max. 50 millió forintos limithatáron belül tervezhető.
A kiemelkedő alkotások, vagy a kis költségvetésű játékfilmeknél 50 millió Ft összköltség esetén a Szakkollégium a film költségeinek akár 2/3 -át is biztosíthatja.


A támogatás biztosításának feltétele, hogy a producer a finanszírozáshoz saját önrészt vállaljon, mely legalább az előállítási költségek 12 %-a, mely a költségvetés tartalékkeretét képezi. Amennyiben ezen keret nem teljes mértékben, vagy csak részben áll rendelkezésre, úgy az MMK kikötheti, hogy a producer gyártónak (a produkció befejezésének érdekében) a hiányzó összeg erejéig, befejezési garanciát kell biztosítania!

A gyártónak a szerződéskötés időpontjában bizonyítania kell, hogy megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezik a produkció megvalósításához.
A gyártónak a szerződéskötés időpontjában bizonyítani kell, hogy lejárt köztartozása nincs.
A finanszírozás megkezdésének feltétele: gyártónak lejárt köztartozása nem lehet!

Az MMK a megítélt támogatást meghatározott célokra adja, - a szerződésben részletezett költségfajták fedezetére.

- Az MMK a produkciós támogatást az erről szóló végleges szerződésben foglalt ütemezés alapján folyósítja.
-A gyártónak a szerződéskötéskor jeleznie kell, hogy a kivitelezés során milyen jelentősebb volumenű alvállalkozói szerződéseket kíván kötni.
-MMK törekszik arra, hogy az általa nyújtott támogatás felhasználásában a megfelelő garancia érvényesüljön. (első és utolsó helyen történő finanszírozás)

- Az MMK folyamatosan figyelemmel kíséri a költségjelentéseket, melyeket a forgatás ideje alatt a gyártónak a szerződésben rögzített időközönként kell az MMK elé terjesztenie. Az MMK az adatlapokban foglaltakat szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
- A Támogatott a támogatást kizárólag a pályázati cél közvetlen megvalósítására használhatja fel. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani. A Támogató, illetve az általa megbízott személy, vagy szervezet jogosult a költségvetési tételszám alapján a támogatás felhasználását, - a gyártás folyamán illetőleg azt követően az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott határideig ellenőrizni, ennek során Támogató jogosult a Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottnál helyszíni ellenőrzést tartani. A Támogatott köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat átadni, illetve a helyszíni ellenőrzést segíteni.
- Ha a finanszírozás részletekben történik, az újabb részlet kifizetését mindig meg kell előznie a korábbi részlet felhasználását tartalmazó gyártási költségekről szóló összefoglaló költségelszámolásnak, illetve a felvett összeg min. 80 %-val el kell számolni! A jelentésnek tartalmaznia kell a film készültségi fokát a gyártási terv függvényében.
- A Szakkollégium költségtúllépés fedezetére vissza nem térítendő támogatást nem nyújt, ezért a szerződéskötést követően újabb vissza nem térítendő támogatás nem igényelhető! A szerződés mellékletében szereplő költségvetés végösszegének betartásáért, - a költségvetés fedezetlen túllépéséért – egyetemlegesen felelős a megvalósító (producer-gyártó).

Az első kópia elkészülte után 60 napon belül a gyártónak egy darab jó minőségű VHSrendszerű videokazettát az MMK rendelkezésére kell bocsátania. Az MMK – saját költségére – további kazettákat, illetve kópiákat is kérhet a produkciótól, melyekkel viszont üzleti, kereskedelmi tevékenységet nem folytathat. A producer/gyártó a támogatás felhasználásával létrejött film köteles példányát megküldi a Magyar Filmtudományi Intézetnek is!
Producer/gyártó a film jelenetfotóiból átad a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítványnak: 20 stand, 20 werk és negatívja fotóanyagot.

A gyártási támogatás a döntés időpontjától számított egy évig érvényes! A támogatás érvényessége egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. A fel nem osztható un. működési költségekre az MMK a költségvetésbe maximum 8 % fedezet beállítást engedélyez.
A támogatási összeg elszámolása nettó összegben történik.
Figyelem!
A forgatási munkálatok nem kezdhetők el, amíg a produkció teljes finanszírozási háttere nem biztosított! Az ebből fakadó bárminemű anyagi illetve erkölcsi kár a producert terheli.

Producer köteles jelezni, hogy menetközben a finanszírozási háttér milyen mértékben változik (többletforrás, MMK szerződéskötés utáni változások). Amennyiben ezt elmulasztja, és az ellenőrzés során kiderül, hogy a producer plusz pénzeszközöket kapott, az MMK a kedvezményezettel szemben szankciókat alkalmazhat.

Koprodukciós támogatás:
Miután hazánk is aláírta az Európa Tanács Miniszterek Tanácsa által elfogadott koprodukciós egyezményt, ezért az egyezményben foglaltak érvényesek és irányt mutatóak a hazai koprodukciós szerződésekre.
A Támogatottnak a koprodukciós szerződés megkötésekor törekednie kell arra, hogy a létrehozott műre vonatkozó jogokból a részvételével arányosan részesedjen. Az ettől eltérő esetben az MMK fenntartja a jogot a támogatás megvonására!

A Magyar Államkincstár a szigorú ellenőrzést jelentő és utólagos finanszírozási lehetőséget biztosító programfinanszírozás köréből 2001. évre vonatkozóan a Magyar Mozgókép Közalapítványt kivonta. Az MMK a pénzügyi fegyelem megtartása és az NKÖM által megkövetelt szigorú elszámoltatás biztosítása érdekében a projektek teljesítmény szerinti finanszírozásának rendszerében az alábbi
ELSZÁMOLTATÁSI REND
betartását tekinti kötelezőnek a támogatottakkal szemben.

1.Általános irányelvek:

A támogatott támogatásra az MMK-val megkötött támogatási szerződés alapján jogosult, amely tartalmazza, hogy a támogatás a produkció költségvetésének mely soraira (rovati szintű) és milyen mértékben vonatkozik. Valamennyi - az MMK Kuratóriuma valamint Szakkollégiumai által hozott döntés szerint megkötött támogatási szerződések alapján - megvalósult, vagy megvalósításra váró finanszírozási tétel elszámolási kötelezettséget ír elő a támogatott fél részére. Az elszámolás módját a támogatási szerződésben rögzítik.
Támogatott, ezen elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező elszámolási összesítőn nyújtja be / 2 példányban / Az összesítőt a költségvetés rovati rendszerével szinkronban kell elkészíteni. Az azonos rovatba tartozó tételekről részösszegeket kell képezni.
Valamennyi benyújtott elszámolási összesítőn jelölni kell az ÁFA levonhatóságra vonatkozó nyilatkozatot.
Az MMK a projectek megvalósításához – a financiális nehézségek kezelésére – un. ”forgótőke“-t biztosíthat. Ennek mértéke a támogatási összeg max. 15 %-a, melyet a támogatási összeg első ütemnek megfelelő kifinanszírozott része tartalmaz. A támogatási összeg forgótőke részével a támogatott bármikor elszámolhat, de legkésőbb a 3.1.pont 2. bekezdése szerinti időpontig.

2. Elszámolás
A támogatott az elszámolni kívánt bizonylatokat és azok alapján összeállított elszámolási összesítőt benyújtja az MMK-hoz elszámolásra.
Valamennyi benyújtott bizonylatnak jól olvasható másolatnak kell lenni, melyen szerepelni kell a producer (gyártó ) aláírásának, mely aláírás egyúttal a munka elvégzésének igazolása is.
Az elszámolásra kerülő bizonylatok eredeti és erről készült másolati példányain fel kell tüntetni:
MMK-nál ELSZÁMOLVA

Az elszámolásban szereplő bizonylatokkal kapcsolatos számviteli, adózási követelmények betartásáért a gyártót terheli a felelőség.
A számlák esetében egyértelműen fel kell tüntetni a munka pontos megnevezését. ( Nem fogadható el az a számla, melyen a filmgyártási szolgáltatás szerepel. Pontosítva a tényleges szolgáltatást kell feltüntetni, pl. gyártásvezetés, vágói munka, kameraman, stb. )

AZ ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTő MELLÉKLETEI:
-minden elszámolásra kerülő tétel bizonylata
-pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonat ( az átutalási megbízás másolata nem elegendő ), a bér-jellegű kifizetéseknél az elszámolt adók és járulékok APEH-hoz történő átutalásának bankbizonylatai.
-eseti megbízási szerződés
-vállalkozói szerződés / 100.000.- Ft feletti kifizetés esetén /
-egyéni vállalkozó részére történő kifizetésnél a vállalkozói engedély száma
-az idegen nyelvű bizonylatot csak magyar nyelvű fordítással lehet becsatolni, melyet a 2. pont első bekezdésében leírtak alapján a producernek igazolni kell.
2.1.Elszámolásra kerülhet:

A szerződésben meghatározott rovatokra elszámolható személyi ( azok járulékai ) és dologi jellegű kifizetések (ezen kifizetések kizárólagosan a produkció érdekében felmerülő költségek lehetnek).
Rezsi illetve fel nem osztható költség, a támogatási szerződésben rögzített mértékig kerülhet elszámolásra (számlák becsatolása itt is kötelező).

2.2. Nem kerülhet elszámolásra:

-beruházás, felújítás, állandó fenntartás, alaptőke emelés, késedelmi kamat

A kapott támogatás harmadik fél részére át nem adható, a támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

3.A támogatás jellege:
Előfinanszírozás, Utófinanszírozás

3.1. Előfinanszírozás

A támogatási szerződésben foglalt ütemnek megfelelő összeget a project manager diszpozíciója alapján az MMK pénzügy kiutalja a támogatott részére.
A támogatott a szerződésben rögzített határidőn belül a kapott támogatás
1. teljes összegéről
2. a támogatási szerződésben rögzített “forgótőke” nagyságával csökkentett összegéről készíti el az elszámolást.
Valamennyi, ezek után nyújtott támogatási tételre teljes összegű elszámolási kötelezettség vonatkozik.
A szerződésben rögzített utolsó ütemezésnek megfelelő, a köteles példányok, valamint záró adatlap leadása miatt visszatartott összeg kifinanszírozása csak a teljes támogatási összeg elszámolása után történhet meg / itt kell elszámolni a “forgótőké”-vel is /. Értelemszerűen a köteles példányok és záró adatlap leadása is előfeltétele a teljes támogatás kifinanszírozásának.

3.2.Utólagos finanszírozás

A támogatott benyújtja elszámolását a MMK részére. Az MMK elszámoltatója tartalmilag és számszakilag elvégzi az ellenőrzést, melynek eredményeként
1. “elszámolás rendben, utalható” megjelöléssel a project managerhez továbbítja az elszámolást, aki vizsgálja, hogy a támogatott a számára előírt egyéb kötelezettségeknek eleget tett-e. A project manager ezek után ad díszpozíciót a MMK pénzügye felé az utalásra.
2. Abban az esetben, ha az elszámolásban hiányosság mutatkozik, az MMK elszámoltatója hiánypótlásra szólítja fel a támogatottat. Az elszámolás csak a hiányok pótlása után kerül a project managerhez további ügyintézésre.

Mindkét esetben csak a benyújtott és elfogadott elszámolás, valamint a project manager szakmai ellenőrzése után utalható a következő ütemezés szerinti összeg!

Abban az esetben, ha a támogatott az utolsó elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a MMK más szerződésből adódó támogatás utalását megtagadhatja.


ADMINISZTRATÍV KÉRDÉSEK:

Döntés előtt, - amennyiben a Szakkollégium erre igényt tart - a pályázó rendező, producer személyesen találkozik a Szakkollégiummal. A produkció előállítói részletes információt adnak a project művészi, gazdasági, szervezési (kivitelezési), valamint a produkció forgalmazási tervéről.
A támogatási összeg elnyeréséről a Kuratórium írásban értesíti a pályázó producert. Az elutasítást is írásban közli, de szöveges indoklást nem ad.

A pályázó a döntéssel szemben fellebbezéssel nem élhet!

Az elutasított pályaműveket a Magyar Mozgókép Közalapítvány nem őrzi!

Az elutasított forgatókönyvek, - amennyiben bizonyíthatóan átdolgozták - a következő pályázati időpontban ismét beadhatók.
Elutasított pályázati anyagot egy alkalommal újból be lehet nyújtani.(A nevezési díj ismételt befizetése mellett.)

Kézzel írott pályázati anyagot (adatlap, költségvetés, stb) nem fogadunk el!

A Játékfilmes Szakkollégium döntését a Kuratórium elnöke hitelesíti.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét:

A pályázaton elnyert összeg folyósítása minden esetben az MMK-val kötött szerződés alapján történik.
Gyártási támogatás folyósítása, a produkció teljes szerződésekkel hitelesített finanszírozási hátterének megléte esetén lehetséges.

Nem köthető szerződés: azon nyertes pályázó producer/gyártóval, akiknek:

- 6 hónapnál régebbi film/televíziós szakmai tartozása van.
- Jogerőre emelkedett – adó, vám, TB, APEH – tartozása áll fenn, illetve az, aki elkülönített állami pénzalappal, az MMK-val, vagy bármely más állami finanszírozóval szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
- Üzletvitele körében – 3 évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben, illetőleg verseny felügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést követett el.
- Csőd, - felszámolási eljárást kezdeményeztek ellene, vagy csőd, - végelszámolás, - felszámolási eljárás alatt áll.
- A szerződéskötés időpontjában 3 hónapnál régebbi szerzői jogdíj tartozása van.
- Nem kaphat támogatást olyan szervezet, amely a korábban nyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolását a szerződésben meghatározott határidőig az MMK-nak nem küldte meg.
- Azon producer/gyártó, aki 6 hónapnál régebbi archiválási kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesítette! (60/1998 III/27 Kormányrendelet)
- Aki nem rendelkezik a forgatókönyv megfilmesítésére vonatkozó teljes joggal!
- Ha a pályázó producer/gyártóval szerződtünk és az elszámoltatás, ellenőrzés során kiderül, hogy a nyilatkozatokban adott információ(k) hamisak, a számlát esetleg több intézménynél elszámolták, a producernek folyamatos szakmai tartozása van, ez szerződésszegésnek minősül, ezért a támogatás összegét a kedvezményezettnek azonnal vissza kell fizetnie.


Végső esetben az MMK a pályázót, a pályázati lehetőségekből meghatározott időre kizárhatja.

Az MMK kellő mérlegelés után, - az állami pénzek védelme érdekében -, az első kifizetést csak azt követően teljesíti, miután a filmterv megvalósításának finanszírozását bizonyító dokumentumok rendelkezésre állnak!

A finanszírozás megkezdésének további feltétele a pályázó üzleti jó hírének ellenőrzése!
Ha a pályázó harmadik személy(ek)-el perben áll, vagy harmadik személy(ek)-el perindítás várható, a folyó, vagy jövőbeni eljárással összefüggő minden adatot az MMK rendelkezésére kell bocsátania.

Ha a peres eljárás veszélyezteti egy, vagy több filmterv megvalósítását, az MMK a peres eljárás befejeződéséig felfüggesztheti, vagy megszűntetheti részvételét a terv finanszírozásában.


PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A Játékfilmes Szakkollégium döntésénél előnyben részesíti azon pályázati anyagokat, melyek valamely állami, vagy kereskedelmi (bel- és külföldi) forrásból már bizonyíthatóan kaptak támogatást. A Közalapítvány költségvetési forrásból céltámogatást ad, ez esetben megrendelő producerként a kedvezményezettel szemben nem járhat el.

A Szakkollégium javasolhat egyes filmterveket más pályázatokon való (ORTT, TV2, MTV RT, RTL, stb.) támogatásra.
A Szakkollégium döntését, a tagok legalább kétharmadának jelenlétében a jelenlévők egyszeri szótöbbségével hozza. A döntéshozatalról szóló jegyzőkönyv tartalmazza a határozatot hozó szavazatarányt.

A pályázatban rendező, forgatókönyv, producer egy egységet képez! Bármelyik változása esetén vagy a Szakkollégium, vagy az MMK titkárság, engedélyét kell kérni a korábbiakban részletezettek szerint.
Az elnyert támogatásra a szerződő fél minden esetben az Előállító. (a producer a támogatott)

Az MMK nem támogatja azon pályázatokat, ahol az Előállító, Alkotó egy-ugyanazon személy.

A Szakkollégium az elkészült produkciókat megtekinti és azokat saját körében, értékeli.
Egy pályázati periódusban egy rendező egyidejűleg max. két filmtervet, egy gyártó - producer pedig max. 5 projektet nyújthat be támogatásra. Amennyiben ennél több pályázat érkezik a Szakkollégiumhoz, a rendező, illetve a producer (és az általa jegyzett pályázat is) kizárja magát az értékelés lehetőségéből. A pályázónak a pályázatát az arra rendszeresített nyomtatványon, megfelelően kitöltve és az összes szükséges dokumentáció kíséretében kell 9példányban, határidőre leadnia az MMK Titkárságának. és 2 db. tartalomjegyzékkel (iratcsoport) kell ellátni. A pályázati anyag elejét, - végét sajátkezű illetve cégszerű aláírással kérjük ellátni.

A tartalomjegyzék egy példányát – átvétel időpont (nap/óra) megjelölésével, cégszerű aláírással pályázó részére átadjuk.

Az MMK Titkársága a pályázatokkal, illetve a dokumentációval kapcsolatos minden kérdésben rendelkezésre áll.

Hiányos pályázatok, illetve dokumentáció esetén az MMK a pályázat elbírálását felfüggesztheti.

Az egyes pályázatokat könyvelési és nyilvántartási célokból egymástól elkülönítve kell megküldeni.

A Szakkollégium, saját kezdeményezésére, további információkat kérhet a pályázóktól.


NEM PÁLYÁZHAT AZ, AKINEK …

Nem jelentkezhet az a producer – filmgyártó, akinek:

- 6 hónapnál régebbi film/televíziós szakmai tartozása van.
- Jogerőre emelkedett adó, - vám, - TB, - APEH járuléktartozása áll fenn, illetve az, aki elkülönített állami pénzalappal, vagy az MMK-val, vagy bármilyen más állami finanszírozóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
- Üzletvitele körében – 3 évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben, illetőleg verseny felügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést követett el.
- Csőd, - felszámolási eljárást kezdeményeztek ellene, vagy csőd, - végelszámolás, - felszámolási eljárás alatt áll.
- A pályázat beadásának időpontjában 3 hónapnál régebbi szerzői jogdíjtartozása van.
- Nem kaphat támogatást olyan szervezet, amely a korábban nyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolását - a szerződésben megjelölt határidőig – az MMK-nak nem küldte meg.
- Azon producer – gyártó, aki 6 hónapnál régebbi archiválási kötelezettségeit nem teljesítette maradéktalanul. (60/1998.III.27. Kormányrendelet szerint)
- Aki nem rendelkezik a forgatókönyv megfilmesítésre vonatkozó (akár opciós) joggal!


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK – JÁTÉKFILMGYÁRTÁS PÁLYÁZATHOZ- Pályázati adatlap /kitöltve, aláírva/
- A szerző és a gyártó stúdió (megvalósítók) ill. produceri iroda megállapodása az együttműködésre
- Bírósági végzés a szervezet bejegyzéséről /1 pld./
- A nevezési díj befizetését igazoló okmány másolata /1 pld./.
- A forgatókönyv. (Az MMK fenntartja magának a jogot, hogy a forgatókönyv végső változatának egy példányát archiválási célokkal elhelyezze a könyvtárában.)
- A forgatókönyv megfilmesítési jogaira vonatkozó szerződések. Szerző – Megvalósítók megállapodása. A felhasználás jogának vagy opciójának az MMK-val megkötött támogatási szerződés aláírásától számítva 24 hónapig hatályban levőnek és addig fennálló forgalmazási jogosultságot tartalmazónak kell lennie, - továbbá tartalmaznia kell a szerződés meghosszabbításának jogát is.
- Új pályázó-, valamint első játékfilmes rendező-, producer-, gyártó esetén - szakmai életrajz és filmográfia.
- Producer - Gyártó által az utolsó 5 évben készített játékfilmek értékelése, (művészeti-, gazdasági-, szervezési-, forgalmazás-nézettség-, fesztiváldíjak-, TV sugárzás, stb. szempontok szerint).
- Limit költségvetés, amely megfelel az MMK standard költségvetési mintájának. /Ezt a mintát az MMK rendelkezésre bocsátja/
- Részletes kimutatás a finanszírozásról. Az MMK-n kívüli pénzügyi forrásokról szóló bizonyítékok. Három hónapnál nem régebbi hivatalos szándéknyilatkozatok, szerződések szükségesek.
- A produkcióval kapcsolatos, már átruházott felhasználási jogokról, illetve előzetes eladásokról, továbbá más már megszerzett bevételekről szóló részletes kimutatás /akár része ez a produkció költségvetésének, akár nem/
- Gyártási ütemterv
- Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról


A Kuratóriumi Titkárság feladata a benyújtott pályázatok alaki ellenőrzése. Amennyiben a pályázat nem felel meg az előírt feltételeknek, nem kerülhet a Kollégium elé.


A SZERZőDÉSKÖTÉS ALAPOKMÁNYAI


- Szakkollégium döntési jegyzőkönyve.
- Producer, rendező, operatőr, gyártásvezető aláírásával ellátott, kidolgozott forgatókönyv.
- Saját finanszírozási önrész nyilatkozat
- Producer – forgatókönyvíró szerződés
- Opciós jog. Az irodalmi mű megfilmesítési jogának megszerzéséről szóló szerződés
- Megvalósítók megállapodása az együttműködésre
- Bírósági végzés a szervezet bejegyzéséről (1 hónapnál nem régebbi cégkivonat)
- Bankszámlaszám szerződés
- Aláírási címpéldány
- Tartozásmentesség: - APEH
- TB
- APEH Járulék Igazgatóság
- Főv. Önkorm. Adó Ügyosztály
- Film/TV szakmai tartozásmentesség nyilatkozat
- Producer, rendező, gyártásvezető aláírásával ellátott diszpozíciós könyv, gyártási terv
- Részletes költségvetés: producer, rendező, gyártásvezető, aláírásával /az MMK által kibocsátott floppyn
- Finanszírozási teljes háttér igazolása:
- Az ezzel kapcsolatos összes hazai és külföldi szerződés letétbe helyezése az MMK
- Finanszírozásnál
- Céltámogatás költségcsoport előzetes meghatározása
- A teljes finanszírozás folyósításának ütemezése
- Saját vállalt önrész, - külön nyilatkozat a vállalt rész teljesítéséről, cégtulajdonosok aláírásával
- Producer – gyártó szerződés
- Producer – gyártó – gyártásvezető szerződés
- Producer – operatőr szerződés
- Megfilmesítési szerződés
- Forgalmazói szerződés (amennyiben rendelkezésre áll)
- Archiválási kötelezettségek teljesítésére kötelezettségvállalás
- Nyilatkozat a pályázati kötelezettségekről
- Felhatalmazó levél azonnali inkasszóraELSZÁMOLÁS KELLÉKEI

- a produkció zárása –

-
Támogatási cél megvalósításáról szóló beszámoló,
- Rendezői beszámoló,
- Archiválási kötelezettségek teljesítése
1. igazolás az Országos Széchényi Könyvtártól,
2. igazolás a Nemzeti Filmarchívumtól,
3. igazolás a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjteménytől,
- Főcímlista (angol, magyar)
- Kiértékelés a költségvetés szerint,
- Saját forrás felhasználás,
- VHS kazetta leadása az elkészült filmről,
- MMK-tól kapott támogatási összegről teljes összegű elszámolás


* * *


A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók.

A pályázatokat minden esetben 9 példányban kell benyújtani a Közalapítvány Titkárságán (1068 Budapest, Városligeti fasor 38. II. 43.)

A pályázat benyújtását követően saját kezdeményezésre hiánypótlásra nincs mód.
A dokumentumok tekintetében a beadástól számított 15 napon belül az MMK jogosult arra, hogy a pályázó figyelmét felhívja, a dokumentumok 3 munkanapon belül történő hiány pótlására.

Címkék

nevezz , nevezesnka emblema 2012