sex hikaye

NKA pályázat

2000. február 20. - Ágfalvi Attila
A Mozgókép Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása
A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2000. évre a mozgóképkultúrával foglalkozó folyóiratok támogatására: a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására.
A pályázaton a hazai bejegyzésű, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyóiratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos Széchényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell kérni, és a pályázathoz mellékelni.
A pályázatot a lap alapítója (tulajdonosa) vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő (felelős szerkesztő) ellenjegyzésével. Új laphoz történő támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését, vagy részletes munkatervet kérünk. A kollégium döntései során előnyben részesíti a pályázó folyóiratoknak a millennium megünneplésével kapcsolatos terveit.
A kollégium elsődlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzői honoráriumokra kíván támogatást nyújtani. A pályázók a szerkesztőségeknél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatást nem igényelhetnek.
A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.
Nem adhat be pályázatot az, aki az 1999-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerű felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi elszámolását a szerződésben megjelölt időpontig nem küldte meg az Igazgatóságnak, vagy egyéb, lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás folyik.
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2000. január 1-jétől érvényes új adatlapján, illetve az adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!
Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2000-ben valamennyi pályázónak (határon túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szóló - többszörösen módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van. A nyertes pályázóknak a hatósági igazolásokat személyesen kell az elsőfokú adóhatóságoktól beszerezniük.
A pályázatok 2000. február 29-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap - bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével - postai úton is igényelhető.
Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyolító - a pályázóval történő megállapodás alapján - a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként.
A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.
Mozgókép Szakmai Kollégium
NKA honlap

Címkék

nevezz , nevezesnka emblema 2012