Nyomtatás
kostenlos porno deutsch porno free porn titten porno gratis porno porno

NKA pályázati felhívás 2001/2002-ben esedékes összművészeti fesztiválok támogatására


2000. október 10. - Kiss AndrásA nemzeti kulturális örökség minisztere pályázatot hirdet fesztiválrendező szervek részére a 2001/2002-es, részben millenniumi évadban megrendezésre kerülő összművészeti fesztiválok támogatására. A felhasználható összeg 2001-ben 100 millió forint.

A pályázatokat a Nemzeti Kulturális Alapprogram Képzőművészeti, Iparművészeti, Mozgókép, Népművészeti, Színházi, Táncművészeti valamint Zenei Szakmai Kollégiumainak képviselőiből álló testület bírálja el.

Összművészetinek tekinthetőek azon rendezvények, amelyek több, de legalább három művészeti ágra kiterjednek.

1. Stabilizáló támogatás a 2001/2002-ben esedékes összművészeti fesztiválok számára

A pályázat célja a már meggyökeresedett, évről-évre megrendezésre kerülő azon fesztiválok stabilizálása, amelyeket 1998 óta folyamatosan vagy ciklikusan legalább három alkalommal rendeznek meg. Előnyben részesülnek a legalább 5 napos fesztiválok.

Pályázatában a kérelmező mutassa be az előző 3 fesztivál programját, és az utolsó fesztivál részletes költségvetését. Az elnyerhető támogatás összege fesztiválonként maximum 8 millió forint.

Az előirányzott teljes összeg 75 millió forint.


2. A 2001/2002-ben induló új összművészeti fesztiválok indításának támogatása

A pályázat célja az új kezdeményezések támogatása, új fesztiválok megrendezésének elősegítése.

Pályázatában a kérelmező röviden mutassa be szakmai tevékenységét, az esetleges előzménynek tekinthető rendezvény(ek) programját.

Az elnyerhető támogatás összege fesztiválonként maximum 5 millió forint.

Az elnyerhető teljes összeg 25 millió forint.

A testület fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező pályázatok ismeretében az egyes altémákra előirányzott keretösszeget átcsoportosítsa.

Pályázni - mindkét pont esetében - szükség szerint a következő tételekre lehet:

* a fesztiválon fellépő művészek és más közreműködők tiszteletdíjára, illetve szerzői jogdíjára,
* a fesztivál kiadványainak (plakát, meghívó, szórólap, program-, illetve műsorfüzet) nyomdai költségeire,
* hirdetési költségeire,
* a részvétellel összefüggő utazási, szállítási és szállásköltségekre,
* a színpadtér (nézőtér) kialakítására és bontására,
* a kiállító - és bemutatótér kialakítására és bontására,
* a terem, illetve hangszer vagy más eszköz, felszerelés bérleti díjára,
kottakölcsönzési díjra,
* a világítás és hangosítás költségeire,
* összesen legfeljebb a költségvetés 70%-ára.

A pályázó a további, legalább 30%-os arányú hányadról - a ténylegesen rendelkezésére álló, és a várható egyéb források megjelölésével - cégszerűen aláírt, felelős nyilatkozatot köteles tenni, az erre vonatkozó dokumentumok másolatainak becsatolásával.

A pályázóknak be kell mutatniuk a 2001/2002-ben esedékes fesztivál tervezett programját, a program részletező költségvetését, a vendégjátékok elfogadó nyilatkozatait, a rendezvényhelyszínek befogadó nyilatkozatait, kiadványi kérelem esetében az Országos Széchényi Könyvtár igazolását arra vonatkozóan, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az OSZK felé teljesítették.

Minden fesztiválra külön pályázat adandó be!

A pályázók nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 25 % áfát tartoznak befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára az adatalaphoz tartozó csekken. A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetében sem lehet kevesebb 5000+25% áfa összegénél, azaz 6250 forintnál. A nevezési díjat nem fizetjük vissza.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2000. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2000-ben valamennyi pályázónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szóló - többszörösen módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van. A nyertes pályázóknak a hatósági igazolásokat személyesen kell az elsőfokú adóhatóságoktól beszerezniük.

A pályázatok 2000. november 1-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap - bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével - postai úton is igényelhető.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyolító - a pályázóval történő megállapodás alapján - a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a testület a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.Címkék

nevezz , nevezes

a cikket az alábbi linken találod:

© 2010 filmhu - a magyar moziportál | http://www.magyar.film.hu |