sex hikaye

Sorstalanság

Merjük-e a lehetetlent?

2005. február 10. - Horeczky Krisztina

Bemutató: 2005. február 10.

1-1  /  2
Sorstalanság
Koltai Lajos első nagyjátékfilm-rendezése - a Nobel-díjas Kertész Imre regényéből, az író forgatókönyve alapján leforgatott - Sorstalanság kapcsán vélhetően néhányan ellenállhatatlan kísértést éreznek, majd (meddő) kísérletet tesznek arra, hogy némiképp műfaj-idegen módon, közgazdasági toposzokból rakosgassák össze kvázi-kritikájukat – így loholva az elköltött, közel hárommilliárd forint költségvetésű produkció minden egyes petákjának nyomába. Mivel az ilyen szándék mögött megbújó mélységes cinizmus számomra különösen ízléstelen, írásomban nem kívánom sem újraidézni, kivált nem kommentálni - az egyébként hányatott sorsú alkotás - kényszerű, több hónapos leállásáról, a producer-váltásról, a „gyors-segély” odaítéléséről szóló hajdani híreket. Az irodalmi mű iránti meglehetős (sőt, érzésem szerint túlzott) művészi alázattal elkészített alkotásról gondolkozva elkerülhetetlen (a már-már bántó közhelynek beillő) kérdés: lehet-e, kivált: „érdemes”-e Auschwitzról (újabb) filmet forgatni?

A filmkészítés – ellentétben a színházzal – sok szempontból lehetetlenné teszi, hogy morális kategóriákban gondolkozzunk róla. Mert hogy a film - ab ovo - manipuláció. Nyersebben: fikciós, sok esetben valóság-idegen elemekből fölépített hazugság. Ezért, hogy a filmcsinálás tán legnagyobb tétje: el tudja-e hitetni az alkotó a „mindenkori” nézővel: az ő „hazugsága” maga a valóság; lánglelkű, küldetéstudatos direktor esetében: az egyetlen igazság, ami létezik.

Igen jelentős mértékben a fönti, a holokauszt-filmek esetében különösképp feszítő, erkölcsi dilemmának tudom be, hogy Koltai Lajos munkája a szó legszorosabb értelmében lett Kertész Imre regényének-forgatókönyvének másolata (sic!). Nem pedig: értelmezése, kivált nem: újraértelmezése. A lehető legegyszerűbben: az alkotó Kertész regényét tekintette valóságnak. Ez az a valóság, amelyhez hű maradt, és a végsőkig ragaszkodott.

Üdvösebb lett volna hűtlenkedni – vagy legalább: hűtlennek mutatkozni.
Koltai filmje végeredményben Kertész regényének „szinopszisa”. Még inkább: tisztes, korrekt, az író iránti tisztelettől vezetve elkészített „olvasónapló”. Igaz minden sora, csak egy-két helyütt van némi - esetenként értelemzavaró – elütés; de nincs benne „paca”, és előfordul, hogy (lelkesítően váratlanul) magával ragad néhány, szenvedélyes, okos, káprázatosan megírt mondat.
A regény – és a film – kezdetekor tizennégy és fél éves Köves Gyurka –  családi hinterlandja, részint az apja és az anyja közötti, hamis, legalábbis tisztázatlan kapcsolat okán – életének csupán szemlélője, de sosem a résztvevője. Biztonságérzete megszerzése és fönntartása érdekében elrejti a személyiségét (így értelemszerűen emberi érzéseit) ám minden körülmények között szem előtt tartja a szabályokat, formákat, az „ügyek megfelelő rendezésé”-t. Ezt a stratégiát – hogy nincs az életében „jelen”, ám a magatartása mindvégig kifogástalan – választja majd leghatásosabb „fegyverének” a túlélés érdekében. Ezért a regény – és főhőse – értelmezéséhez elengedhetetlen megérteni a Sorstalanság első fejezetét, kivált: Köves – és mostohaanyja rokonsága – viselkedését, mikor a fiú – munkaszolgálatba induló – apját búcsúztatják.

Sorstalanság - Nagy Marcell
Koltai filmjének ez (továbbá a Sütő úr - Gazsó György - és az apa - Bán János -  közti „üzleti” tranzakció lebonyolítása) a film legsikerületlenebb epizódja. A búcsúztatás-epizódban szereplő színészek – a mostohaanyát játszó Schell Judit és a rokonság tagjai: Benedek Miklós, Molnár Piroska, Kishonti Ildikó, Koós Olga, Kun Vilmos, majd Fleischmann szerepében Barkó György és a Steinert játszó Rajhona Ádám – erősen túlkarikírozott megoldásokkal élnek, helyenként már-már karakter-paródiát látunk. A Kertész-regény egyik legkitűnőbb és legfontosabb fejezete (az önhazugság fölépítésének, az „ellenállás” elutasításának, a szándékos nem-cselekvésnek, illetve a cselekvés elodázásának mechanizmusa, amely Jeles András Senkiföldjében oly tökéletesen jelenik meg) itt értelmét veszti – illetve: nincs mit elveszíteni, mert előtte semmi nem nyer értelmet.

Koltai alkotása az Auschwitzba tartó, a magyar határon megálló vonaton játszódó epizódtól (mikor is a szerelvényben szorongók – „cserébe” az értékeikért - vizet kérnek a csendőrtől) új fordulatot vesz: ebben a jelenetben (mindenekelőtt a csendőrt játszó Kovács Lajosnak köszönhetően) lesz először tetten érhető az, a végeredményben a film egészét jellemző sajátosság, hogy a produkcióban milyen sokat ígérő lehetőségek rejlettek.

A Sorstalanságban a hazai színészet "legképességesebb" egyéniségei vállaltak szerepet, sok esetben épp’ hogy epizód-színészként, vagy egy-két másodpercre tűnve föl (így: Csomós Mari, Haumann Péter, László Zsolt, Lázár Kati, Lengyel Ferenc, Máté Gábor, Spindler Béla, Szarvas József, Székely B. Miklós, Tóth Anita, Tóth Ildikó, Tóth Orsolya és mások). Azonban: bizonyos epizódokban - a Lajos bácsit alakító Haumann Péter, a szelektáló SS-tisztet játszó Zsótér Sándor, a rendőrt alakító Szarvas József, az említett-méltatott Kovács Lajos, Gyabronka József, Kollmannként Harkányi Endre, Lukáts Andor – mint az újságíró, M. Kecskés András  - a „finn”, és – a számomra legkiugróbb, egyben legnagyobb meglepetést nyújtó – Citrom Bandit „játszó” Dimény Áron esetében - lényegileg egy gyökeresen eltérő stílusú, pontosan végiggondolt filmet látunk, tökéletesen más típusú, rendkívül magas nívójú színészettel. (Egyébiránt fájlalom, hogy a Köves nemzedék-társait – Rozi, a Selyemfiú, Moskovics, etc. - megjelenítő kamasz-színészek teljesen személytelenek, az Annamáriát alakító Herrer Sára pedig a bizonyára színésznőnek készülő, színiiskolába járó, „rutinos” tinédzserek sablonjaival él. Természetszerű, hogy mindez – újfent – komoly színész-instruálási problémákat vet föl.)

Sorstalanság - Nagy Marcell, Bán János, Schell Judit
A film kétségtelenül legemlékezetesebb jelenetei az auschwitzi, majd a buchenwaldi táborban játszódnak. A Sorstalanság werk-filmben nyilatkozó rendező úgy fogalmazott, amennyiben a munkája (igen pontos meghatározással!) „állapotfilm”, úgy a hatezer jelentkező közül kiválasztott – Kövest „játszó” - Nagy Marcell „állapotszínész”. Nagy Marcell bizonyos pillanatokban méltán nevezhető a produkció ikonjának. Ugyanakkor: ez sokkal inkább rendkívül fotogén arcának köszönhető (korántsem meglepő, hogy Koltai Lajos nem tudott ettől az arctól szabadulni), semmint a színészi tehetségnek. Ez az arc megdöbbentő – és elsősorban fizikai! – átalakulás kifejezésére képes, azonban – már-már elviselhetetlen terhet cipelő – főszereplőn művészi-színészi metamorfózist kérni számon, túlzott elvárásra vall.

Koltai filmje – mint céloztam rá – mindenekelőtt a fizikai-testi hanyatlás, pusztulás megjelenítésére vállalkozik – a rendező e vállalását kifogástalanul teljesíti. Mindez – elsősorban a regény szellemiségével összefüggő - föloldhatatlan ellentmondást eredményez. Ugyanis az ilyen (a már ismert holokauszt-filmekhez képest egyébiránt semmilyen új szempontot föl nem vető) rendezői attitűd-koncepció esetében teljességgel értelmetlenné, sőt, egyenesen zavaróvá válik a regény – ha úgy tetszik – filozófiai-intellektuális „mögöttese”, konklúziója: a Budapesten bolyongó túlélő „honvágy”-a. Továbbá: az, ami mindehhez elvezetett: a (filmben meg nem mutatott) „kínok szünetében” is érezhető „valami”, amely a „boldogsághoz hasonlatos” („béke”, „nyugalom”, „könnyebbség”.)

A produkció zeneszerzője, Ennio Morricone munkájáról: Morricone (három zenei témából álló) filmzenéje – amely sok esetben eddigi, már-már kultikus szerzeményei, így a Volt egyszer egy Vadnyugat, „sajátos” parafrázisa – az ún. hollywoodi dramaturgiájú produktumokat idézi föl bennem. A film bizonyos – emocionális értelemben igen erős – jeleneteiben „belehúz” a néző fülébe egy jól teljesítő szimfonikus zenekar vonós szekciója. Morricone szerzeményének azonban van egy bizonyos motívuma  (ez hangzik el például a főcím végén!) amely egyfelől kifogástalan és rendkívül hatásos, másrészt  távol áll tőle mindenféle-fajta szentimentalizmus. A 140 perc során legritkábban ezt hallani.
Morricone zenéje számomra – majd minden esetben - V-effekt. Megzavart és kizökkentett. Sajnáltam, hogy Koltai Lajos, nem bízott eléggé a grandiózus operatőri munkát végző, kizárólag a legméltatóbb jelzőkre érdemes Pados Gyula képeinek hatásában; sem a tökéletesen beállított jelenetekben (például: a sorból kihulló rabok), avagy a kivételesen erős epizódokat produkáló színészekben (ilyenek: Nagy Marcell és Dimény Ákos közös jelenetei is), minduntalan a zeneszerző fénykorát egy röpke pillanatra sem fölidéző zenét hívta segítségül.

Sorstalanság - ...
Koltai Lajos filmjének legnagyobb erőssége a – nagy igényű – látványvilág megteremtése (a remeklő Pados Gyula mellett okvetlen említést érdemel Lázár Tibor díszlet-, és Szakács Györgyi jelmeztervezői teljesítménye), azonban nem fedezhető föl benne Kertész regényének utánozhatatlan, egyedi, gyomorszorító stílusbravúrja. Ezért, hogy a Sorstalanság filmes adaptációjában számomra a hatásmechanizmusa a legizgalmasabb. Pontosabban: hogy ez, az egyébiránt tagadhatatlanul invenciózus produkció, miért nem „fogott” meg, miért hogy - ha igen erőszakosan emlékezésre kényszerítem magam – leginkább fényeket, napszakokat, esetenként Nagy Marcell tekintetét tudom csupán fölidézni magamban.

Talán azért, mert a Kertész-Imre-mű alapján készült, még oly igényes „olvasónapló” illusztrációjában teljességgel üresen konganak a Köves Gyuriként elveszett, de önmagát 64921-es számon Buchenwaldban fölfedező, megtaláló, majd Budapesten elvesztő, az Újvilág kínálta „lehetőségek”-kel kezdeni mit nem tudó (A Napfény ízé-nek záróképét idéző) romos pesti utcán sétáló fiú szavai: „… nincs oly képtelenség, amit ne élnénk át természetesen, s utamon, máris tudom, ott leselkedik rám, mint valami kikerülhetetlen csapda, a boldogság.”
Koltai Sorstalanságában szenvedés van, fájdalom - néha-néha meg- vagy inkább belenyugvás. 

A „boldogság” nincs jelen.

És nincsen „csapda”, amiért majd’ mindenre képesek vagyunk.

(77) 
1-1  /  2
Hozzászólások
77-75  /  77
2005. április 1. péntek, 19:49#77| torolt felhasznalo
Hali szanaszét! Szerintem nagyon jó a Sorstalanság című film! Komolyan. Nagyon tetszett és nem találtam benne semmi hibát! Jó, hogy megnéztem mert sokat segített a tanulásban! Ajánlom mindenkinek, aki csak teheti nézze meg!!! Jók a szereplők főleg Nagy Marcell, aki fiatal kora ellenére szuperül játszott! Puszi neki és az egész stábnak!
2005. március 16. szerda, 17:46#76| torolt felhasznalo
szegénykém beletapostak a lelkivilágodba... pedig mennyi szeretettel írhattad le azt, hogy "undorító", vagy szerinted számít az, hogy ide ki mit firkál? minden bizonnyal csúnya gyűlöletbeszéd az, amit leírt antiszemitának titulált barátod...hüpp. minden bizonnyal megoldást jelentene, ha jól felképelnéd.
sok szeretettel csináltam már én is rosszat, ömlengőt. átlagosat. csak nem ennyi pénzből.
 
Előzmény: torolt felhasznalo #66
 
2005. március 10. csütörtök, 09:49#75| torolt felhasznalo
"állami holokauszt-giccs
a szükséges állami holokauszt-giccs kudarcát láthatjuk a másfél órás filmen. minden adott volna pedig. nyálas zene (prokofjev rómeó és júlia átézések, rahmanyinov zongverseny akkordok...), pre-holokauszt zsidó zsánerképek (ún polgári idill) versus naturalisztikus láger-festés (sebben zsezsegő tevek - fel is szisszen a jónép), sötét-fény hajde-innovatív dialektikája, pislákoló, de ki nem húnyó zsidó heroizmus.

valami mégis hibádzik.

ez a valami nyilvánvalóan az időnként felcsendülő idióta köves-monológokban ölt leginkább, bocsánat, kizárólag testet. ezek a monológok, ellentmondva minden zsánernek, giccsnek, zavaróan nem-normálisak. nyelvtanuk zöttyög, mondanivalójuk intuícióellenes. idegesítő szövegek. ezeket bizonyos kertész imre írta sorstalanság c. regényében.

a sorstalanság c. állami holokauszt-giccs, pechjére, egy nobel-díj apropóján született meg. a sorstalanságnak nevezett ún holokauszt-regényt kellett megfilmesíteni, mer azt eszi a publik. (magyar) holokauszt mint olyan nem kifejezetten, magyar nobel mint olyan annál inkább fűlik a honi gyomorhoz. eme - amilyen szükségszerű, oly szerencsétlen - egybeesés okán tehát a film készítői időnként kénytelenek bizonyos jelét adni, hogy nem a könyv apropóján, hanem a könyvből készítették filmjüket. itt idézni kell. s míg a jelenetek, vagyis a képiség síkján a könyv gondolatai zavartalanul simíthatóak le a holokauszt-giccs szintjére, a monológokkal mindezt nem lehet megtenni. ők alanyi jogon beszélnek ugyanis, ha már szót kaphattak.

a feszültség természetesen a giccs és kertész könyve között van. a regény-sorstalanság konvenció-, reprezentáció- és kultúraellenes. a film ezzel szemben konvencionális, hangsúlyozottan reprezentál és üzenete, ha van neki, természetesen mi más lenne mint hogy az élet megy tovább, a heorikus pillanatok megvannak a lágerekben is és akkor majd erre alapozunk. hajrá.

utóbbi így is volna rendjén. az állami holokauszt-film ne gondolkoztasson el, ne legyen filozofikus, ne legyen nehéz. hanem üssön. giccs legyen tehát. ez a film ennek akár meg is felelhetne. vagyis csaknem minden (ld fentebb) adott ahhoz, hogy az értelmiségi fanyalogva, a nemértelmiségi pedig megütközve álljon fel. és ez így jól is lenne, tekintve hogy ki nem szarja le az értelmiségit.

csakhogy itt van az a fránya könyv. s minthogy a giccs e könyvben előre haladva egyre hangsúlyosabban van kifigurázva, érthetően a filmben előrehaladva egyre kevésbé szól be a könyv köves gyurija. ami művészi a filmben, az leginkább éppen az a tapintható igyekezet, amivel a könyvet kisimítani igyekszik. egy példát ide: kövest tetemek között látjuk, nézi az eget. az ég felhős ám egy idő után kiviláglik mögülük a fény. istenasszociációink támadnak. innen kövest egy valószínűtlenül tiszta kórházba viszik, érthetetlen módon jól tartják ennek következtében túlél. minden jól vagyon.

a könyvben ellenben istenasszociációink fogadjistenjeképp azt hallhatjuk, hogy kövest a felbukkanó fény az auschwitzi orvos képére emlékezteti. ő mondja. ennyit a transzcendenciáról.

nem vagyon minden jól.

de a célnak megteszi. " Blogger idézet

nka emblema 2012